Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

www.vapeclub.pl

§1

Administrator – STL Polska Grupa Reklamowa Damian Węglarski, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Pliki Cookies – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

Cookies Administratora (wewnętrzne) – Cookies, które są zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies, które jest zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis – strona internetowa umieszczona pod domeną www.vapeclub.pl , pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.vapeclub.pl . Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Damian Węglarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STL POLSKA GRUPA REKLAMOWA DAMIAN WĘGLARSKI z siedzibą w Łodzi (94-047), al. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 39/29, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7272526760, REGON: 100906513, telefon kontaktowy: 603851412, poczta elektroniczna: [email protected]

4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu (w tym celu Użytkownik zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Serwisu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Serwisu).

6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych.

§ 3

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności serwisu internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza audytu.

2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,

b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

d)zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,

f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

k) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.

4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię,

c) numer telefonu.

6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.

7. W ramach Serwisu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Użytkownikiem, przesyłania wiadomości.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu internetowego.

10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, ruchy na stronie, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego:

a) Administrator powierza zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranej firmie hostingowej, który realizuje usługi związane z serwerem- w przypadku Użytkownika korzystającego w Serwisie internetowym z formularza kontaktowego.

12. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwis internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego.

13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis.

14. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Serwisu internetowego:

a) Kod śledzenia Google Analytics- w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu.

§ 4

Polityka Cookies

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika, i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

– „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,

– służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

– „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,

– „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,

– „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu internetowego.

3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.

7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.vapeclub.pl.

§ 5

Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.

5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników bez ich zgody podmiotom , które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Serwisu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego,

b) Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Serwisu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu audytu czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.

7. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Serwisu internetowego.

8. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.

9. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie Internetowym są poprawne. Użytkownicy mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienia to wynika bezpośrednio z RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

10. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

11. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§ 6

Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Serwisu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

cheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on sale
shop